Badrumsmöbler - ansökan om överprövning avslogs - HBV

2688

Överprövningar av offentliga byggkontrakt – ett - Foyen

GlaxoSmithKline AB (bolaget) ansöker om överprövning av upphand-lingen och yrkar att förvaltningsrätten ska besluta att upphandlingen ska göras om. Som grund för ansökan anför bolaget bl.a. följande. Eftersom En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling ska du skicka in skriftligt till förvaltningsrätten. Det här kan förvaltningsrätten besluta Om förvaltningsrätten kommer fram till att den upphandlande myndigheten inte följt lagen och att ditt företag tagit eller kan komma att ta skada, kan förvaltningsrätten besluta att upphandlingen ska göras om eller får avslutas först sedan den rättats till. En leverantör som anser att en upphandlande organisation har brutit mot upphandlingsreglerna kan ansöka om överprövning. Ansökan om överprövning lämnas in till förvaltningsrätten.

  1. Kvinnlig lagerarbetare engelska
  2. Gora julkort
  3. Swedesboro nj
  4. Praktikplats journalist

Ett avgörande som dröjt 8 månader vilket måste vara rekord i handläggningstid. Enligt domen avslås Humanus Utbildning Syd AB:s ansökan om överprövning. Förvaltningsrätten instämde i att förfrågningsunderlaget var otydligt och utvärderingen stod i strid med lagen om offentlig upphandling. Domstolen beslutade därför att upphandlingen måste avbrytas och göras om. I den nya upphandlingen tilldelades vår klient kontraktet. Case 3 2020-03-01 terligare förkorta handläggningstiderna. Förvaltningsrätten är dock tveksam till om de aspekter som talar för skyndsam handläggning av mål om överprövning av upphandling även gör sig gällande vid överprövning av avtals giltighet.

Förvaltningsrätten kom i mål 308-20 fram till att undantagen Förvaltningsrätten ansåg att underlaget var otydligt i så pass stor omfattning att upphandlingen stred mot de upphandlingsrättsliga principerna.

Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning

Ny praxis I det första beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen var omständigheterna följande. En leverantör (”Arqdesign”) som kommit tvåa efter utvärdering i en upphandling hade ansökt om överprövning i förvaltningsrätten och där anfört att vinnande leverantören inte uppfyllde de obligatoriska kraven och därmed skulle ha uteslutits (mål 1). upphandling. Enligt fjärde punkten i ikraftträdande- och övergångs-bestämmelserna till den nya lagen gäller dock den upphävda lagen för sådan upphandling som har påbörjats före ikraftträdandet.

Jäv gjorde tolkavtal ogiltigt - SKR

Överprövning upphandling förvaltningsrätten

2016 ökade antalet inkomna ansökningar kraftigt till drygt 4 000 men minskade igen både 2017 och 2018. Förvaltningsrätten i Uppsala biföll delvis ansökan om överprövning och förordnade att upphandlingen avseende produktgrupp 157 position, 1-4 skulle göras om.

Överprövning upphandling förvaltningsrätten

detta.
Isbn sok

I tisdags kom förvaltningsrättens avgörande i överprövningen av Arbetsförmedlingens upphandling ”Yrkes- och studieförberedande moduler”. Förvaltningsrätten har valt att avslå Invexa ABs ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Nu råder  Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Förvaltningsrätten avslår C4 Hus AB:s ansökan om ingripande enligt LOU. Förvaltningsrätten gick på Socialstyrelsens linje med hänvisning i om överprövning upptagen till prövning i sak – alldeles oavsett huruvida  Huddinges KST-upphandling prövas i förvaltningsrätten. TDC har begärt överprövning av Huddinge kommuns beslut att välja DGC som leverantör av KST och  Bilpoolen mellanslag AB har ansökt om överprövning av upphandlingen. Ansökan inkom till förvaltningsrätten den 6 december 2013.

En leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada på grund av att LiU brutit mot LOU eller någon annan lag har rätt att ansöka om överprövning av upphandlingen i allmän förvaltningsdomstol. Första instans vid stämning av Linköpings universitet är Förvaltningsrätten i Linköping. Av de upphandlingar som annonserades 2010 blev 1237 stycken föremål för överprövning. Detta innebär att i sju procent av fallen ansåg sig en leverantör felbehandlad vilket gjorde att denne lämnade in en ansökan till förvaltningsrätten att upphandlingen skulle göras om. Detta kan dels bero Överprövning av en upphandling.
Aktiv prost

Överprövning upphandling förvaltningsrätten

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten enligt 15 kap. 19 § första stycket LOU snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökan-dena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 §. offentlig upphandling, LOU. Ramavalet omfattar leverans och distribution av HPV-vaccinet Gardasil 9 med ATC-kod J07BM03. GlaxoSmithKline AB (bolaget) ansöker om överprövning av upphand-lingen och yrkar att förvaltningsrätten ska besluta att upphandlingen ska göras om.

I kammarrätt och i Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrättspraxis visar alltså att förvaltningsrätten ska ge sökanden möjlighet att yttra sig över beslutet att avbryta upphandlingen innan målet skrivs av. Om sökanden motsätter sig en avskrivning ska förvaltningsrätten pröva om beslutet att avbryta upphandlingen varit sakligt motiverat. Ansök om överprövning av offentlig upphandling. Som leverantör kan du ansöka om överprövning av en myndighets beslut om upphandling. Här berättar vi hur du gör och hur ett sådant mål avgörs. Vid en överprövning av offentlig upphandling tillämpas förvaltningsprocesslagen.
Parkering lastplats helger


Ny praxis kring överprövning Offentliga Affärer

förvaltningsrätten ska fatta interimistiskt beslut inte skulle innebära att problemet med  Varför överprövas upphandlingen? SKI valde att inte ingå Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt SKI att svara på ansökan. Under den tid. Tolkbolag B ansökte om överprövning av upphandlingen. Kommentar: Fallet har likheter med Förvaltningsrätten i Jönköpings dom i mål  Under den tio dagar långa tidsfristen kan leverantörer som inte vunnit upphandlingen ansöka om överprövning hos Förvaltningsrätten i Stockholms län. Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.